Het Historisch Genootschap Tricht blikt terug: 1955

Na de Tweede Wereldoorlog stond het in versneld tempo ontwikkelen van achtergebleven gebieden in Nederland hoog op de landelijke politieke agenda. Tricht lag destijds midden in zo’n gebied: het Rivierengebied. Een groot deel van het land bestond uit moeilijk te bewerken komgronden in de lager gelegen delen. Bewoning was er vooral op de hoger gelegen plekken, in de dorpen langs de rivieren. Waaronder Tricht aan de Linge. Gedurende de wintermaanden stonden de komgronden, zoals die in het Trichtse veld tussen Tricht en Culemborg, vaak onder water en waren amper begaanbaar, laat staan bruikbaar. Het kon alleen in het voorjaar en zomer gebruikt worden om vee te weiden. Door deze komgronden te ontginnen werd het Rivierengebied een groot oppervlak aan landbouwgrond, boomgaarden en grasland rijker. Dit zou, zo was de verwachting, de welvaart niet alleen hier maar in heel Nederland verhogen.

Komgrondencommissie’

Een ‘Komgrondencommissie’ werd ingezet om de problemen in kaart te brengen en zich in te zetten voor streekverbetering en voorlichting. De financiering van dit enorme project werd mede mogelijk doordat een beroep kan worden gedaan op de naoorlogse Amerikaanse Marshallhulp. Vanaf begin jaren vijftig tot eind jaren zestig vonden grote ruilverkavelingen plaats. Er werd via de Provincie Gelderland ook veel geld gestoken in maatschappelijke projecten, zoals het verbeteren van schoolgebouwen. Bij het Gelders Archief is het fotoarchief van de Komgrondencommissie, dat bestaat uit vele dia’s, gedigitaliseerd. Ook in Tricht werden opnamen gemaakt, bijvoorbeeld in 1955. Zoals van de net nieuwe lagere school aan wat toen nog de Meersteeg heette (nu Dr. Van de Willigenstraat) en van de houten kleuterschool aan de Lingedijk in de boomgaard achter kapper Van den Bosch. Het houten kleuterschooltje is inmiddels verleden tijd. De ‘nieuwe’ lagere school is aan haar laatste schooljaar begonnen. In 1955 was de school een van de modernste scholen in de omgeving. Een zogenaamde ‘halschool’, met vier lokalen gegroepeerd om een grote centrale hal met een groot speelterrein en grasveld rondom de school. Dit jaar zal deze gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwbouw. Daarmee verdwijnt een bijzonder schoolgebouw uit de naoorlogse wederopbouw. In het ontwerp van de nieuwbouw is wel de filosofie van de ‘halschool’ terug te vinden. Ook daarin worden de lokalen gegroepeerd rondom een centrale en deels open ruimte.

Bronnen:

Archief Komgrondencommissie, Gelders Archief.

Jubileumboek: 1 + 1 = 1, de geschiedenis van het kleuter= en lager onderwijs in Tricht (2005)

De nieuw geopende lagere school aan de Meersteeg
De hal van de school waaraan alle klaslokalen gelegen waren
Het houten kleuterschooltje in de boomgaard van de familie Smits achter kapper v/d Bosch